สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  44
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,446
  เยี่ยมชมปีนี้ :  36,346
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  307,700
  IP :  54.226.30.186
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา  ค้นหาข่าว :
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6 RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5 RMUTIC) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย“ ครั้งที่ 1 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 11 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนเรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2555“ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้งาน “เยือนแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 2” 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และ นิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” 
ขอแจ้งการขยายเวลาส่งบทคัดย่องานวิจัย พร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does “think globally, act locally” mean for education around the world? 
ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (Cultural Studies for Development towards ASEAN Community) 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 “แคแสดวิชาการ 57: ส่งเสริมวิจัยสู่การพัฒนาตน พัฒนางาน“ 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PSU-USM-NSTRU International Conference on Arts and Sciences 2014 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does “think globally, act locally” mean for education around the world? 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 6 INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCAIL CRIMINOLOGY (ICFC 2014)  
มีข้อมูลทั้งหมด  262  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>