งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และการวิจัยเชิงคุณภาพ (RESEARCH METHODOLOGY DESIGN AND QUALITATIVE RESEARCH) และเรื่อง การโจรกรรมทางวรรณกรรม       ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในการดำเนินการต่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์“ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       สถาบันวิทยาการ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 3 Day:VF3) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็น       สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)        รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  147
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,513
  เยี่ยมชมปีนี้ :  52,760
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  324,114
  IP :  3.227.254.12
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา  ค้นหาข่าว :
กาประชุมวิชาการระดับชาติ “สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน(BTU-SIRDA)” 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 10 
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6 RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5 RMUTIC) 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13 
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการศิลปกรรมสู่ประชาคมอาเซียน 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศึกษาศาสตร์วิจัย“ ครั้งที่ 1 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติการป้องกันกำจัดศัตรูผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 11 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะครั้งที่ 2 
ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “เสนอผลงานวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วนเรื่องข้าว ปีงบประมาณ 2555“ 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2557  
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้งาน “เยือนแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 2” 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย” และ นิทรรศการ “การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว” 
ขอแจ้งการขยายเวลาส่งบทคัดย่องานวิจัย พร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization: What does “think globally, act locally” mean for education around the world? 
ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” (Cultural Studies for Development towards ASEAN Community) 
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 “แคแสดวิชาการ 57: ส่งเสริมวิจัยสู่การพัฒนาตน พัฒนางาน“ 
มีข้อมูลทั้งหมด  266  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>