รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายนิตย์ นามวงษ์
ตำแหน่ง (Position):   นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ)
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : -


อีเมล์ (E-mail) : nitnamwong009@hotmail.com


เบอร์โทร (Telephone) : -0817608657


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -วิศวกรรมพลังงาน


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -