รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวศรุดา หมู่โยธา
ตำแหน่ง (Position):   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) :


อีเมล์ (E-mail) :


เบอร์โทร (Telephone) :


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -