รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง
ตำแหน่ง (Position):   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
ประเภทสายงาน (Line):   สายสนับสนุน
การศึกษา (Education) : ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อีเมล์ (E-mail) : air_vy@hotmail.com


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -