รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  112
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,905
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,372
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  318,726
  IP :  34.238.194.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายอภิเชษฐ เสมอใจ
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ห้วยแสน
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา(รับผิดชอบงานบริการวิชาการ งานอนุรักษ์ และงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ)
นายอัดชา เหมันต์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์และงานกิจการทั่วไป)
นางสาวสุมาลา นันบุญ
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวศรุดา หมู่โยธา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
นางจิดาภา เจริญธรรม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ)
นายนิตย์ นามวงษ์
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์
  นักวิทยาศาสตร์ (งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ)
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2