กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 มีกำหนดในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใ       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก       ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” และ ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่ (Natural Products for Drug Discovery)“       ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  18
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,633
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,261
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  292,615
  IP :  18.232.147.215
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนันท์ ชมนาวัง
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายอภิเชษฐ เสมอใจ
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
นางกรรณิการ์ ห้วยแสน
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบงานบริการวิชาการ งานอนุรักษ์ และงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
นายอัดชา เหมันต์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รับผิดชอบงานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์และงานกิจการทั่วไป)
นางสาวสุมาลา นันบุญ
  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวศรุดา หมู่โยธา
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
นางสาวกฤติกา สุวรรณเรือง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย)
นางจิดาภา เจริญธรรม
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการวิชาการ)
นายนิตย์ นามวงษ์
  นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ)
ว่าที่ร้อยตรีหญิงภาวิณี ไชยรักษ์
  นักวิทยาศาสตร์ (งานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ)
มีข้อมูลทั้งหมด  16  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2