ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำกลุ่มงาน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  79
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,190
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,705
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  185,504
  IP :  54.225.18.67
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  อ้างอิงองค์ประกอบที่ 2
มกส. 2.1-1-1 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส. 2.1-1-2 ภาพถ่ายที่ทำการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน   ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มกส. 2.1-1-3 หน้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มกส. 2.1-1-4 หน้าระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย
มกส. 2.1-1-5 หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือระบบ NRMS)

มกส. 2.1-2-ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มกส. 2.1-2-ภาพถ่ายห้องวิจัยและพัฒนา
มกส. 2.1-2-ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ
มกส. 2.1-2-ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์
มกส. 2.1-2-หน้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
มกส. 2.1-2-หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
มกส. 2.1-2-หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มกส. 2.1-2-หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือ ระบบ NRMS)
มกส. 2.1-2-หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)       
มกส. 2.1-2-10 เอกสาร,หลักฐานการจัดกิจกรรมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของคณะครุศาสตร์ คือ “การประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ ครั้งที่ 1”
มกส. 2.1-2-11 เอกสาร,หลักฐานการจัดกิจกรรม
(1) โครงการบรรยายวิชาการ : การวิจัยข้ามวัฒนธรรมยุคประชาคมอาเซียน ฯ
(2) โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจัยและการสอน
(3) โครงการจัดทำวารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 และปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(4) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

มกส.2.2-1-1 ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มกส.2.2-2-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มกส.2.2-3-1 สรุปจำนวน, รายชื่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด

มกส.2.3-1-1 รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

มกส. 2.1-4-1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

มกส. 2.1-4-2 บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย HERP CONGRESS IV
มกส. 2.1-4-3 บันทึกข้อความขอปรับแผนปฏิบัติราชการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดสรรทุนเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

มกส. 2.1-5-1 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส. 2.1-5-หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น) และภาพถ่ายป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ยกย่องหน้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 

มกส. 2.1-6-คู่มือบริหารจัดการงานวิจัย

มกส. 2.1-6-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผลงานวิจัย

มกส. 2.1-6-3 ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วย การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์  พ.ศ. 2556

มกส. 2.1-6-4 Print Outหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา