ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  175
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,008
  เยี่ยมชมปีนี้ :  61,012
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  265,061
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  งานบริการวิชาการ

เอกสารประกอบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม


ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม

มกส.5.1-1-1
 แผนปฏิบัติราชการ การให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2557
มกส.5.1-1-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
มกส.5.1-1-3 คู่มือระบบกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม

มกส.5.1-2-1 มคอ.3 รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

มกส.5.1-2-2 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน
มกส.5.1-2-3
      มกส.5.1-2-3(1)  มคอ.3 รายวิชาระบบปฏิบัติการ1      
      มกส.5.1-2-3(2)  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office  Excel ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
มกส.5.1-2-4
      มกส.5.1-2-4(1)  รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีสำหรับประกอบการในชุมชน รุ่นที่ 2 กับรายวิชาการบัญชีต้นทุน       
      มกส.5.1-2-4(2)  แนวการสอนรายวิชาสัมมนาทางการบัญชี   
      มกส.5.1-2-4(3)  มคอ.3 การบัญชีต้นทุน   
มกส.5.1-2-5 รายงานผลโครงการหนึ่งสาขาหนึ่งชุมชน : การจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในชุมชน ต.สงเปลือย  อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
มกส.5.1-2-6
      มกส.5.1-2-6(1)  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      มกส.5.1-2-6(2)  มคอ.3 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
      มกส.5.1-2-6(3)  มคอ.5 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
มกส.5.1-2-7
      มกส.5.1-2-7(1) รายงานผลการดำเนินโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท
      มกส.5.1-2-7(2)  มคอ.3 รายวิชาประชาสังคมกับประชาธิปไตย
      มกส.5.1-2-7(3)  มคอ.5 รายวิชาประชาสังคมกับประชาธิปไตย
มกส.5.1-2-8
      มกส.5.1-2-8(1)  มคอ. 3 รายวิชาการจัดการศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑ์
      มกส.5.1-2-8(2)  โครงการจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ ณ วัดศรีสุทราวาส
มกส.5.1-2-9
      มกส.5.1-2-9(1) มคอ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร์
      มกส.5.1-2-9(2) โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
มกส.5.1-2-10 
      มกส.5.1-2-10(1) รายงานผลดำเนินโครงการพิราบน้อยสร้างรัง    
      มกส.5.1-2-10(2)  มคอ. 5 วิชาหลักการรายงานข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์   
 มกส.5.1-2-11 รายงานผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกครู , มคอ.3 , 5
มกส.5.1-2-12 รายงานผลดำเนินโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
มกส.5.1-2-13 
       มกส.5.1-2-13(1) รายงานผลดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครู ICT สู่มาตรฐานระดับโลก
       มกส.5.1-2-13(2) มคอ.3 , 5 รายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
มกส.5.1-2-14 รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โรงงานกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เค้าโครงการสอนวิชาการควบคุมมลพิษ
มกส.5.1-2-15 รายงานการตรวจคุณภาพน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลนามนและสมเด็จ เค้าโครงการสอนวิชาการสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มกส.5.1-2-16
       มกส.5.1-2-16(1) สรุปโครงการวิจัยอบรมเชิงปฏิบัติการ HTML 5 เค้าโครงการสอนวิชาการประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
       มกส.5.1-2-16(2) มคอ. 3 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงออบเจกต์
มกส.5.1-2-17 รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา อ.นามน และ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เค้าโครงการสอนวิชาหลักและวิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อม
มกส.5.1-2-18
      มกส.5.1-2-18(1) หนังสือภายนอก ที่ศธ.04254.53/012 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ที่ ศธ04020. 0611/17  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา
      มกส.5.1-2-18(2) สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O –Net ) โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
      มกส.5.1-2-18(3) สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O –Net ) โรงเรียนสายป่าแดง
มกส.5.1-2-19  
      มกส.5.1-2-19(1) มคอ.3 รายวิชาReading 1
      มกส.5.1-2-19(2) มคอ.3 รายวิชาพัฒนาการของวรรณคดีไทย
      มกส.5.1-2-19(3) สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยสู่ครูมืออาชีพ  


มกส.5.1-3-1
     - การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย
     - งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาการตลาดเกษตรอินทรีย์  จังหวัดกาฬสินธุ์
มกส.5-5.1-3-2
    - มคอ.3 วิชาระบบปฏิบัติการ 1
มกส.5.1-3-3
      มกส.5.1-3-3(1) รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนรุ่นที่ 2
      มกส.5.1-3-3(2) รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุมชน โดยการนำกระบวนการบริการจัดการการจัดทำบัญชีต่อกลุ่มเกษตรกร ข้าวฮาง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
      มกส.5.1-3-3(3) เอกสารประกอบการให้บริการวิชาการ
มกส.5.1-3-4
      มกส.5.1-3-4(1) แบบสรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      มกส.5.1-3-4(2) รายงานผลการวิจัย การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาล ภายใต้อิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2555 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
มกส.5.1-3-5 โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
มกส.5.1-3-6  
      มกส.5.1-3-6(1) รายงานผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กด้วย LEGO 
      มกส.5.1-3-6(2) บทความวิจัยเรื่อง การติดตามเครื่องหมายเออาร์ด้วยวิธีการเลือกระดับค่าขีดแบ่งอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไข 
      มกส.5.1-3-6(3) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
      มกส.5.1-3-6(4) ใบประกาศนียบัตร
มกส.5.1-3-7  สรุปรายงานการอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการวิจัยชุดการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มกส.5.1-3-8  โครงการอบรมการเล่านิทานพื้นบ้านผู้ไท

มกส.5.1-4-1    
      มกส.5.1-4-1(1)  รายงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
      มกส.5.1-4-1(2)  สรุปผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้งานโปรแกรมMicrosoft Office  Excel ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
มกส.5.1-4-2 สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในชุมชนรุ่นที่ 2
มกส.5.1-4-3
      มกส.5.1-4-3(1)  แบบรายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม  กับการเรียนการสอน และการวิจัย
      มกส.5.1-4-3(2)  รายงานการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการ ประจำปี 2556
มกส.5.1-4-  
      มกส.5.1-4-4(1)  รายงานผลดำเนินโครงการพิราบน้อยสร้างรัง        
      มกส.5.1-4-4(2)  มคอ. 5 วิชาหลักการรายงานข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์
มกส.5.1-4-5   รายงานผลดำเนินโครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ , เกียรติบัตร, focus group
มกส.5.1-4-6   รายงานผลดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กด้วย LEGO, บทความวิจัยเรื่อง การติดตามเครื่องหมายเออาร์ด้วยวิธีการเลือกระดับค่าขีดแบ่งอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไข
มกส.5.1-4-7   รายงานสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556

มกส.5.1-5-1   รายงานการประชุมบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มกส.5.1-5-2   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
มกส.5.1-5-3   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 10 สิงหาคม 2556
มกส.5.1-5-4   รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 30 ตุลาคม 2556
มกส.5.1-5-5   cผนกลยุทธ์สำนักบริการวิชาการและวิจัย (หน้า 4)
มกส.5.1-5-6   
      มกส.5.1-5-6(1) รายงานสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556
      มกส.5.1-5-6(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 1/2557