ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำกลุ่มงาน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  93
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,204
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,719
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  185,518
  IP :  54.225.18.67
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 (สมศ.) การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
มกส.5.8-1(1) โครงการการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
มกส.5.8-1(2) มคอ.3 รายวิชา การสัมมนาทางการบัญชี
 
มกส.5.8-2(1) โครงการจัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการในชุมชน รุ่น 2
มกส.5.8-2(2) มคอ.3 รายวิชา การบัญชีต้นทุน
 
มกส.5.8-3(1) โครงการบริการวิชาการทางด้านการตลาดเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
มกส.5.8-3(2) มคอ.3 รายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์
มกส.5.8-3(3) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตปีที่ทำ 2555 ปีที่แล้วเสร็จ 2556
 
มกส.5.8-4(1) โครงการบริการวิชาการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มสตรีทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านยอดแกง
มกส.5.8-4(2) มคอ.3 รายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
 
มกส.5.8-5(1)  โครงการใช้งานโปรแกรม Mricosoft Office Excel รุ่นที่ 1
มกส.5.8-5(2)  มคอ.3 รายวิชา ระบบปฏิบัติการ1
 
มกส.5.8-6(1) โครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มกส.5.8-6(2) มคอ.3 รายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย
มกส.5.8-6(3) การวิจัย : เรื่อง การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาล ภายใต้อิทธิพลของนโยบายแห่งรัฐ ในช่วงปี พ.ศ.2550-2555 กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 
มกส.5.8-7(1) โครงการบริการวิชาการปัญหาข้อพิพาทในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มกส.5.8-7(2) มคอ.3 รายวิชา การบริหารการคลังท้องถิ่น
 
มกส.5.8-8(1) โครงการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มกส.5.8-8(2) มคอ.3 รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 
มกส.5.8-9(1) โครงการบริการวิชาการเผยแพร่กฎหมายสู่เยาวชน
มกส.5.8-9(2) มคอ.3 รายวิชา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กฯ
 
มกส.5.8-10(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาโครงการด้านการพัฒนาสุขภาวะชุมชน กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
มกส.5.8-10(2) มคอ.3 รายวิชา คุณธรรมและจริยธรรมในการพัฒนาสังคม
 
มกส.5.8-11(1) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องชาติพันธุ์ในภาคอีสาน
มกส.5.8-11(2) งานวิจัย  เรื่อง  วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านทับปลาตำบลหนองสรวง อ.หนองกุศรี จ.กาฬสินธุ์ ปีที่ทำ 2557 ปีที่แล้วเสร็จ 2558
 
มกส.5.8-12(1) โครงการวันมนุษย์สังคม 57
มกส.5.8-12(2) มคอ.3 รายวิชา วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
 
มกส.5.8-13(1) โครงการพัฒนาสังคมผูกสัมพันธ์ชุมชน
มกส.5.8-13(2) มคอ.3 รายวิชา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสังคม
 
มกส.5.8-14(1) โครงการอบรมยุววิจัยประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
มกส.5.8-14(2) โครงการวิจัยโดยนำเนื้อหาจากการศึกษาวิจัยท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ในการถ่ายทอดและเป็นตัวอย่างในการอบรม 27  มกราคม  2557
 
มกส.5.8-15(1) โครงการเสวนาวิชาการรสในกวีร่วมสมัยไทย
มกส.5.8-15(2) มคอ.3 รายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต  วันที่  30  กรกฎาคม  2556
 
มกส.5.8-16(1) โครงการจัดทำทะเบียนศิลปวัตถุ อ.ม่วงสามสิบ
มกส.5.8-16(2) มคอ.3 รายวิชา การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์
 
มกส.5.8-17(1) โครงการพัฒนาศักยภาพครู ICT สู่มาตรฐานระดับสากล
มกส.5.8-17(2) มคอ.3 รายวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 
มกส.5.8-18(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกครู
มกส.5.8-18(2) มคอ.3 รายวิชา ออกแบบกราฟิก 2
 
มกส.5.8-19(1) โครงการพิราบน้อยสร้างรัง
มกส.5.8-19(2) มคอ.3 รายวิชา หลักการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์
 
มกส.5.8-20(1) โครงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
มกส.5.8-20(2) มคอ.3 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2
 
มกส.5.8-21(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กด้วย LEGO
มกส.5.8-21(2) งานวิจัย เรื่อง การติดตามเครื่องหมายเออาร์ด้วยวิธีการเลือกระดับขีดแบ่งอัตโนมัติภายใต้เงื่อนไข ปีที่ทำ 2556 ปีที่แล้วเสร็จ 2556
 
มกส.5.8-22(1) รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานสถานที่ฝังกลบขยะและตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย            จังหวัดกาฬสินธุ์
มกส.5.8-22(2) มคอ.3 รายรายวิชาการควบคุมมลพิษ 4062402
 
มกส.5.8-23(1) สรุป โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาด้วย HTML5 เบื้องต้น
มกส.5.8-23(2) มคอ.3 รายวิชา การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย
มกส.5.8-23(3) มคอ.3 รายวิชา การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงออบเจกต์
 
มกส.5.8-24(1) โครงการเชิงปฏิบัติการอบรมครูวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
มกส.5.8-24(2) มคอ.3 รายวิชา นิเวศวิทยา
 
มกส.5.8-25(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนแบบสอดแทรกจริยธรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
มกส.5.8-25(2) มคอ.3 รายวิชา การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
มกส.5.8-26(1) โครงการวิจัย “การพัฒนาทักษะความเป็นครูผ่านกิจกรรมละครเวทีสร้างสรรค์ของนักศึกษาภาษาไทยคณะครุศาสตร์”
มกส.5.8-26(2) มคอ.3 รายวิชา การพัฒนาการของวรรณคดีไทย
มกส.5.8-26(3) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะความเป็นครูผ่านกิจกรรมละครเวทีสร้างสรรค์ของนักศึกษาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ ปีที่ทำ 2556 ปีที่แล้วเสร็จ 2557
 
มกส.5.8-27(1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยสู่ครูมืออาชีพ
มกส.5.8-27(2) มคอ.3 รายวิชาการพัฒนา การของวรรณคดีไทย