ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำกลุ่มงาน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
       การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  76
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,187
  เยี่ยมชมปีนี้ :  18,702
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  185,501
  IP :  54.225.18.67
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
มกส.5.2-1-สรุปผลสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการสังคมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ. 2557

มกส.5.2-2-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มกส.5.2-2-2 บันทึกสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 21 แห่ง
มกส.5.2-2-3
     มกส.5.2-2-3(1) บันทึกความร่วมมือ (MOU)  ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
     มกส.5.2-2-3(2) บันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
     มกส.5.2-2-3(3) บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับสำนักงานสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
     มกส.5.2-2-3(4) บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับสำนักงานสหกรณ์การเกษตรห้วยเม็ก จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
     มกส.5.2-2-3(5) บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับสำนักงานสหกรณ์การเกษตรกุฉินารายณ์ จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
     มกส.5.2-2-3(6) บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กับสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเขาวง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
     มกส.5.2-2-3(7) บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 มกส.5.2-2-4  โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
 มกส.5.2-2-5
     มกส.5.2-2-5(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดตั้งอุทยานสร้างสรรค์กาฬสินธุ์
มกส.5.2-2-5(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ
มกส.5.2-2-6
     มกส.5.2-2-6(1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     มกส.5.2-2-6(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กับจาวาไทยแลนด์ดอทคอม
     มกส.5.2-2-6(3) หนังสือเชิญวิทยากรอบรม จาก จาวาไทยแลนด์ดอทคอม

มกส.5.2-3-1 ผลประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการ
มกส.5.2-3-2
    มกส.5.2-3-2(1)  แบบประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
    มกส.5.2-3-2(2)  รายงานผลการประเมินการใช้ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ

มกส.5.2-3-3 รายงานสรุปผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
มกส.5.2-3-4 รายงานผลการดำเนินโครงการเครือข่ายความร่วมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและการบริการ
มกส.5.2-3-5  
      มกส.5.2-3-5(1) สรุปรายงานการอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการวิจัยชุดการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
      มกส.5.2-3-5(2) รายงานสรุปโครงการเชิงปฏิบัติการอบรมครูวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
      มกส.5.2-3-5(3)  รายงานสรุปผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ด้านบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2556

มกส.5-5.2-4-1 รายงานการประชุมคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2557  
มกส.5-5.2-4-2 รายงานการประชุมบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มกส.5-5.2-4-3 แผนปฏิบัติราชการปี  2556 และแผนปฏิบัติราชการ ปี  2557
มกส.5-5.2-4-4 โครงการจัดตั้งอุทยานสร้างสรรค์กาฬสินธุ์
มกส.5-5.2-4-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 1/2

มกส.5.2-5-1   
  มกส.5.2-5-1(1) เอกสารเผยแพร่โครงการการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
 มกส.5.2-5-1(2) ภาพprint screen การเผยแพร่ผ่านเวปไซด์คณะ

 มกส.5.2-5-2  
       http://www.fci.ksu.ac.th/wp-content/uploads/2013/11/FCI-newsletter_Nov_2013.pdf  สารคดีต่างๆ
       http://www.fci.ksu.ac.th/?cat=12 จดหมายข่าวคณะฯ
มกส.5.2-5-3  เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์