กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 มีกำหนดในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใ       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก       ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” และ ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่ (Natural Products for Drug Discovery)“       ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  32
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,647
  เยี่ยมชมปีนี้ :  21,275
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  292,629
  IP :  18.232.147.215
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยสามารถตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
พันธกิจ

1) เสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
2) การสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
3) ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4) พัฒนาสมาร์ทฟาร์มภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สืบสานและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) สร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่าในการเป็นผู้ประกอบการ
7) พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจ
8) ดำเนินการวิจัย สนับสนุนการผลิตบุคลากร บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมสร้างความร่วมมือและเครือข่าย และงานอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม (ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึก ปรับปรุงพันธุ์หม่อน ศาสตร์ด้านผ้า พัฒนาเส้นใย กระบวนการย้อม และการทอ การออกแบบลวดลายทั้งอนุรักษ์และร่วมสมัย รวมทั้งการพัฒนาทุนการวัฒนธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งทอพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น)