รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  102
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,895
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,362
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  318,716
  IP :  34.238.194.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยสามารถตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
พันธกิจ

1) เสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
2) การสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
3) ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4) พัฒนาสมาร์ทฟาร์มภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สืบสานและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) สร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่าในการเป็นผู้ประกอบการ
7) พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจ
8) ดำเนินการวิจัย สนับสนุนการผลิตบุคลากร บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมสร้างความร่วมมือและเครือข่าย และงานอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม (ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึก ปรับปรุงพันธุ์หม่อน ศาสตร์ด้านผ้า พัฒนาเส้นใย กระบวนการย้อม และการทอ การออกแบบลวดลายทั้งอนุรักษ์และร่วมสมัย รวมทั้งการพัฒนาทุนการวัฒนธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งทอพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น)