สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 มีกำหนดในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใ       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  55
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,162
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,626
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  298,980
  IP :  18.234.88.196
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และการบริการสู่มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน โดยสามารถตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
พันธกิจ

1) เสริมสร้างศักยภาพของนักวิจัยให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ
2) การสร้างเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ
3) ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการบริการทางวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
4) พัฒนาสมาร์ทฟาร์มภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) สืบสานและตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6) สร้างเสริมศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่าในการเป็นผู้ประกอบการ
7) พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเชื่อมต่อกับโลกของธุรกิจ
8) ดำเนินการวิจัย สนับสนุนการผลิตบุคลากร บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมสร้างความร่วมมือและเครือข่าย และงานอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม (ขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึก ปรับปรุงพันธุ์หม่อน ศาสตร์ด้านผ้า พัฒนาเส้นใย กระบวนการย้อม และการทอ การออกแบบลวดลายทั้งอนุรักษ์และร่วมสมัย รวมทั้งการพัฒนาทุนการวัฒนธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งทอพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น)