ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  200
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,033
  เยี่ยมชมปีนี้ :  61,037
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  265,086
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา
          ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ จั ดทําประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาฬสินธุ์
เรื่อง จัดโครงสร้างการแบ่ งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏกาฬสินธุ์ ลงวั นที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โดยแบ่งโครงสร้างการบริ หารงานของสํานั กงานอธิ การบดี ให้มี หน่วยงานตามประกาศ กระทรวงจํานวน
2 กอง คือ กองกลางและกองนโยบายและแผน โดยกองกลาง แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มงาน และกองนโยบาย
และแผน แบ่งออกเป็น7 กลุ่มงาน ต่อมาตามคําสั่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาฬสิ นธุ์ ที่ 114/2553 เรื่องแต่งตั้ง
และมอบหมายให้ บุ คลากรปฏิบัติ งานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักงานอธิ การบดี ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ได้เพิ่มกลุ่มงานในกองนโยบายและแผนอีก1 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามโครงสร้างเป็นดังนี้

1. กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น11 กลุ่มงาน ดังนี้

1.1 กลุ่มงานอํานวยการ
1.2 กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
1.3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1.4 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
1.5 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
1.6 กลุ่มงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1.7 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
1.8 กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
1.9 กลุ่มงานวิทยบริการ
1.10 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
1.11 กลุ่มงานจัดหารายได้

2. กองนโยบายและแผน แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น8 กลุ่มงาน ดังนี้

2.1 กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
2.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
2.3 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
2.4 กลุ่มงานตามแนวพระราชดําริ
2.5 กลุ่มงานบริการวิชาการ
2.6 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.7 กลุ่มงานออกแบบอาคารและภูมิทัศน์
2.8 กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

          กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ อยู่ภายใต้ การบริหารงานราชการของกองนโยบาย
และแผนสํานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
2 ส่วน คืองานวิจัยและพัฒนา และงานติดตามและประเมินผลงานวิจัย