ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” และ ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่ (Natural Products for Drug Discovery)“       ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ       ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development)       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน“       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562       สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand - WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม“ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  196
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,795
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,788
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  276,142
  IP :  54.226.25.74
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา
          ในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ จั ดทําประกาศมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาฬสินธุ์
เรื่อง จัดโครงสร้างการแบ่ งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภั ฏกาฬสินธุ์ ลงวั นที่1 ตุลาคม พ.ศ. 2552
โดยแบ่งโครงสร้างการบริ หารงานของสํานั กงานอธิ การบดี ให้มี หน่วยงานตามประกาศ กระทรวงจํานวน
2 กอง คือ กองกลางและกองนโยบายและแผน โดยกองกลาง แบ่งออกเป็น 11 กลุ่มงาน และกองนโยบาย
และแผน แบ่งออกเป็น7 กลุ่มงาน ต่อมาตามคําสั่งมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาฬสิ นธุ์ ที่ 114/2553 เรื่องแต่งตั้ง
และมอบหมายให้ บุ คลากรปฏิบัติ งานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสํานักงานอธิ การบดี ลงวันที่
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553ได้เพิ่มกลุ่มงานในกองนโยบายและแผนอีก1 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามโครงสร้างเป็นดังนี้

1. กองกลาง แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น11 กลุ่มงาน ดังนี้

1.1 กลุ่มงานอํานวยการ
1.2 กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ
1.3 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1.4 กลุ่มงานการเงินและบัญชี
1.5 กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์
1.6 กลุ่มงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
1.7 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
1.8 กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
1.9 กลุ่มงานวิทยบริการ
1.10 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
1.11 กลุ่มงานจัดหารายได้

2. กองนโยบายและแผน แบ่งส่วนงานภายในออกเป็น8 กลุ่มงาน ดังนี้

2.1 กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
2.2 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
2.3 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
2.4 กลุ่มงานตามแนวพระราชดําริ
2.5 กลุ่มงานบริการวิชาการ
2.6 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.7 กลุ่มงานออกแบบอาคารและภูมิทัศน์
2.8 กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

          กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ อยู่ภายใต้ การบริหารงานราชการของกองนโยบาย
และแผนสํานั กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั ฏกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น
2 ส่วน คืองานวิจัยและพัฒนา และงานติดตามและประเมินผลงานวิจัย