สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 มีกำหนดในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใ       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  21
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,128
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,592
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  298,946
  IP :  18.234.88.196
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ประวัติความเป็นมา
        สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรม การบริการการวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยี ดูแลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพานิชย์และเชิงสาธารณะ   ในส่วนของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้สมาร์ทฟาร์มของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นพื้นที่ที่ใช้ทดลองในทางการเกษตรและเป็นแหล่งผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ในขณะที่ อพ.สธ-มกส. ถือเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานสืบสานและตอบสนองโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ สำหรับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและงานบริหารและจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั้น ถือเป็นศูนย์กลางแห่งการเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าให้เป็นผู้ประกอบการ ภายใต้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและพัฒนาขีดความสามารถของตนให้มีศักยภาพ รวมทั้งเป็นหน่วยกลางประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนในการอำนวยความสะดวก และความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่