ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  147
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,980
  เยี่ยมชมปีนี้ :  60,984
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  265,033
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ค้นหาโจทย์วิจัยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  11-07-2555
        ตามที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ซึ่ง ได้ดำเนินการค้นหาโจทย์งานวิจัยตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่ทางวัฒนธรรมพื้นที่ทางภูมินิเวศ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่การส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน – 10กรกฏาคม 2555 พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ  9 ด้าน คือ
        1. การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
        2. การฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
        3. การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน
        4. การขยายความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
        5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
        6. การจัดการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน
        7. แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเชิงภูพาน
        8. แนวทางการอนุรักษ์ป่าเอกชน
        9. การจัดการลุ่มน้ำพะยัง และลำน้ำสายหลัก
 
จากประเด็นดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่อไป