รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  97
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,890
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,357
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  318,711
  IP :  34.238.194.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ค้นหาโจทย์วิจัยชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
 หมวด :  ข่าวกิจกรรม   วันที่ :  11-07-2555
        ตามที่กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ซึ่ง ได้ดำเนินการค้นหาโจทย์งานวิจัยตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ในพื้นที่ประกอบด้วย พื้นที่ทางวัฒนธรรมพื้นที่ทางภูมินิเวศ พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง และพื้นที่การส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน – 10กรกฏาคม 2555 พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ  9 ด้าน คือ
        1. การฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
        2. การฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
        3. การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีสู่ชุมชน
        4. การขยายความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
        5. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
        6. การจัดการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงจะบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน
        7. แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเชิงภูพาน
        8. แนวทางการอนุรักษ์ป่าเอกชน
        9. การจัดการลุ่มน้ำพะยัง และลำน้ำสายหลัก
 
จากประเด็นดังกล่าวจะถูกนำไปพัฒนาเป็นโครงการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นต่อไป