ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  191
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,024
  เยี่ยมชมปีนี้ :  61,028
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  265,077
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  องค์ประกอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มกส. 2.1-1-1 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส. 2.1-1-2 ภาพถ่ายที่ทำการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
                     และภาพถ่ายแผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา

มกส. 2.1-1-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-1-4 ระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย

มกส. 2.1-1-5 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือระบบ NRMS) 

มกส. 2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

มกส. 2.1-2-2 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการต่างๆ

มกส. 2.1-2-3 ภาพถ่ายห้องวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ (มุมสารสนเทศงานวิจัย)

มกส. 2.1-2-5 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์

มกส. 2.1-2-6 ภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มกส. 2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มกส. 2.1-2-8  คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มกส. 2.1-2-9   ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-10  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

มกส. 2.1-2-11  หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-12  หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-13  หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

มกส. 2.1-2-14  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในงาน
                      “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 4"

มกส. 2.1-2-15  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส.2.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มกส. 2.1-4-1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย  

มกส. 2.1-4-2  โล่ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
(Thailand Research Expo 2017)”


มกส. 2.1-4-    หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

มกส. 2.1-5-1 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย           

มกส. 2.1-5-2  โล่รางวัลของนักวิจัย

มกส. 2.1-5-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา(ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-5-4 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2560

มกส. 2.1-6-คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 015/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มกส. 2.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานจำนวน เรื่อง