ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำกลุ่มงาน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  135
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,178
  เยี่ยมชมปีนี้ :  39,820
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  243,869
  IP :  54.81.110.186
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  องค์ประกอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มกส. 2.1-1-1 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส. 2.1-1-2 ภาพถ่ายที่ทำการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
                     และภาพถ่ายแผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา

มกส. 2.1-1-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-1-4 ระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย

มกส. 2.1-1-5 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือระบบ NRMS) 

มกส. 2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

มกส. 2.1-2-2 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการต่างๆ

มกส. 2.1-2-3 ภาพถ่ายห้องวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ

มกส. 2.1-2-5 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์

มกส. 2.1-2-6 ภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มกส. 2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มกส. 2.1-2-8 คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
                     ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มกส. 2.1-2-9 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-10  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

มกส. 2.1-2-11  หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-12  หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-13  หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

มกส. 2.1-2-14  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในงาน
                      “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 4"

มกส. 2.1-2-15  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส.2.1-3-1
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มกส. 2.1-4-1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

มกส. 2.1-4-โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
                     ในงาน
“ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4" และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

มกส. 2.1-5-1 เอกสารบันทึกข้อความให้คณาจารย์ไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน
                     ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (
National Research Management System)

มกส. 2.1-5-2 เอกสารบันทึกข้อความให้คณาจารย์ไปราชการในการเข้าร่วมประชุมโครงการนักวิชาการเพื่อสังคม

มกส. 2.1-5-3 เอกสารบันทึกข้อความให้คณาจารย์ไปราชการในการเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรม“วิทยากรหลักสูตร
                     การพัฒนานักวิจัย”(แม่ไก่) 
รุ่นที่ 16

มกส. 2.1-5-4 เว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-5-5 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น) “ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 4”
                     ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จำนวน 1 ท่าน

มกส. 2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ 

มกส. 2.1-6-ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  พ.ศ. 2560 

มกส. 2.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานจำนวน เรื่อง