รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านจริยธรรมวิจัยในมนุษย์” วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 14 และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย       สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  107
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,900
  เยี่ยมชมปีนี้ :  47,367
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  318,721
  IP :  34.238.194.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  องค์ประกอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มกส. 2.1-1-1 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส. 2.1-1-2 ภาพถ่ายที่ทำการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
                     และภาพถ่ายแผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา

มกส. 2.1-1-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-1-4 ระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย

มกส. 2.1-1-5 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือระบบ NRMS) 

มกส. 2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

มกส. 2.1-2-2 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการต่างๆ

มกส. 2.1-2-3 ภาพถ่ายห้องวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ (มุมสารสนเทศงานวิจัย)

มกส. 2.1-2-5 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์

มกส. 2.1-2-6 ภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มกส. 2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มกส. 2.1-2-8  คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มกส. 2.1-2-9   ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-10  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

มกส. 2.1-2-11  หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-12  หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-13  หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

มกส. 2.1-2-14  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในงาน
                      “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 4"

มกส. 2.1-2-15  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส.2.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มกส. 2.1-4-1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย  

มกส. 2.1-4-2  โล่ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
(Thailand Research Expo 2017)”


มกส. 2.1-4-    หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

มกส. 2.1-5-1 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย           

มกส. 2.1-5-2  โล่รางวัลของนักวิจัย

มกส. 2.1-5-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา(ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-5-4 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2560

มกส. 2.1-6-คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 015/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มกส. 2.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานจำนวน เรื่อง