ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” และ ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่ (Natural Products for Drug Discovery)“       ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ       ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development)       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน“       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562       สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand - WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม“ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  190
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,789
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,782
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  276,136
  IP :  54.226.25.74
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  องค์ประกอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

มกส. 2.1-1-1 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส. 2.1-1-2 ภาพถ่ายที่ทำการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี
                     และภาพถ่ายแผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริการการศึกษา

มกส. 2.1-1-3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-1-4 ระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์, นักวิจัย และข้อมูลโครงการวิจัย

มกส. 2.1-1-5 ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System หรือระบบ NRMS) 

มกส. 2.1-2-1 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

มกส. 2.1-2-2 ภาพถ่าย ห้องปฏิบัติการต่างๆ

มกส. 2.1-2-3 ภาพถ่ายห้องวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-4 ภาพถ่ายห้องสมุด หรือกลุ่มงานวิทยบริการ (มุมสารสนเทศงานวิจัย)

มกส. 2.1-2-5 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์

มกส. 2.1-2-6 ภาพถ่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มกส. 2.1-2-7 ภาพถ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มกส. 2.1-2-8  คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

มกส. 2.1-2-9   ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-10  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

มกส. 2.1-2-11  หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

มกส. 2.1-2-12  หน้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System หรือ ระบบNRMS)

มกส. 2.1-2-13  หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)    

มกส. 2.1-2-14  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในงาน
                      “ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 4"

มกส. 2.1-2-15  วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มกส.2.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มกส. 2.1-4-1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และเอกสารบันทึกข้อความให้นักวิจัยไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย  

มกส. 2.1-4-2  โล่ขอบคุณในการนำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมนำเสนอในงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560
(Thailand Research Expo 2017)”


มกส. 2.1-4-    หนังสือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

มกส. 2.1-5-1 เอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย           

มกส. 2.1-5-2  โล่รางวัลของนักวิจัย

มกส. 2.1-5-3 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา(ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-5-4 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น)

มกส. 2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2560

มกส. 2.1-6-คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 015/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มกส. 2.1-6-3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ของผลงานจำนวน เรื่อง