ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำกลุ่มงาน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  113
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,156
  เยี่ยมชมปีนี้ :  39,798
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  243,847
  IP :  54.81.110.186
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เรื่อง  ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนด้านการวิจัยจากงบประมาณรายจ่าย
(งบประมาณแผ่นดิน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

-  แนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ชี้แจงแผนงานบูรณาการฯ 8 กันยายน 2560)

- แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม 2562

แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ปฏิทิน)

***  การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมปี 2562

        แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)  (สำหรับหน่วยงาน)

        แบบเสนอโครงการ (Project) (เป้าหมายที่ 4) (สำหรับหน่วยงาน)

        แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)  (สำหรับชุดโครงการ : นักวิจัย)

        แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)  (สำหรับโครงการเดี่ยว/โครงการย่อย : นักวิจัย)

        มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

        1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

        2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
                                                   
        3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
 
        4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น                                                                                

       5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
                 
       6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 
       เว็บไซต์ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ  (National Research Management System : NRMS) 
        แบบแสดงความจำนงในกระบวนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หมายเหตุ : นักวิจัยที่ติดค้างการส่งรายงานในระบบ NRMS ปี 2551 - 2558 จะไม่นำมาพิจารณาตรวจสอบและประเมินผลการเสนอของบประมาณปี 2562

ติดต่อสอบถามได้ที่  นางสาวศรุดา  หมู่โยธา   08-7950-9988
                               นางสาวสุมาลา  นันบุญ   08-6466-0562