ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ (TWIT 2017)       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง“ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ       สมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ“ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา“ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560       คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดการออกแบบ Infographic และสื่อสร้างสรรค์สำหรับ Social Media ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนดจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา“ (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560        ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและส่งกรณีศึกษาในงานสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  189
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,022
  เยี่ยมชมปีนี้ :  61,026
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  265,075
  IP :  54.82.79.137
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  นักวิจัยดีเด่น 2558
              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการ งานวิจัย  และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน” ( INARCRU III )  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  20 – 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
โดยในงานดังกล่าว ท่านยังได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดแสดงผลงานวิจัยของ อาจารย์นวลใจ โคตรแสง และ อาจารย์คมสัน นามตะคุ เรื่อง“รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่มาจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย
          นอกจากนั้น ในงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 นี้ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40  แห่งทั่วประเทศ  กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกด้วย