ฝ่ายวิชาการ สกว. ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)” และ ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการค้นพบยาใหม่ (Natural Products for Drug Discovery)“       ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ปี 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์       ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 ในวันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ       ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Development)       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2019 ครั้งที่ 11 “นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทยอย่างยั่งยืน“       มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา       วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562       สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand - WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม“ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  186
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,785
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,778
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  276,132
  IP :  54.226.25.74
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  นักวิจัยดีเด่น 2558
              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการ งานวิจัย  และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน” ( INARCRU III )  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  20 – 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
โดยในงานดังกล่าว ท่านยังได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดแสดงผลงานวิจัยของ อาจารย์นวลใจ โคตรแสง และ อาจารย์คมสัน นามตะคุ เรื่อง“รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่มาจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย
          นอกจากนั้น ในงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 นี้ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40  แห่งทั่วประเทศ  กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกด้วย