สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562       สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง “Data Analytics with pentaho BI, weka, R, and Hadoop:From Business Intelligence to data Science“ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 และ “รู้ทันเท       กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญชวนส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนา กรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562       ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม“       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 มีกำหนดในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใ       สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“ (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก     
       เมนูหลัก
       แนะนำสถาบัน
       หน่วยงานภายใน
       จริยธรรมการวิจัย
       โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
       แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย
       บริการข้อมูลด้านการวิจัย
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
       ดาวน์โหลดเอกสาร
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  56
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  5,163
  เยี่ยมชมปีนี้ :  27,627
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  298,981
  IP :  18.234.88.196
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  นักวิจัยดีเด่น 2558
              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพิศาล ในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน “การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการ งานวิจัย  และนวัตกรรมอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน” ( INARCRU III )  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่  20 – 22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
โดยในงานดังกล่าว ท่านยังได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดแสดงผลงานวิจัยของ อาจารย์นวลใจ โคตรแสง และ อาจารย์คมสัน นามตะคุ เรื่อง“รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์”เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่มาจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมาย
          นอกจากนั้น ในงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 นี้ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40  แห่งทั่วประเทศ  กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อีกด้วย